Dług spłacony dwukrotnie

postępowanie egzekucyjne 2 Comments

Bardzo proszę o pomoc w kwestii co robić dalej. Krótki opis sprawy. Zalegałam z płatnościami za abonament telewizji satelitarnej. W ostateczności dług wyniósł 600 zł. Wierzyciel złożył pozew i dnia 18.09.13 został wydany nakaz zapłaty zaopatrzony w klauzule wykonalności z dnia dnia 14.11.13. Zapłaty należności głównej tj. 600 dokonałam na rachunek telewizji jeszcze przed wydaniem nakazu zapłaty tj. dnia 12.09.13. Mimo to wierzyciel skierował sprawę do komornika.
Wszystkie listy związanie z informacjami na temat prowadzonej egzekucji były dostarczane pod nieaktualny adres zamieszkania. Stąd o prowadzonej egzekucji dowiedziałam się dopiero gdy należność główna wraz z pozostałymi kosztami została pobrana z wynagrodzenia. Postępowanie egzekucyjne zostało umorzone. Czyli dług spłacony został jeszcze raz spłacony tym razem z dodatkowymi kosztami procesu. Koszty procesu wiem, że musiałam pokryć ale czy mogę wysłać przed sądowe wezwanie do zapłaty i następnie wnieść pozew o zapłatę kwoty, którą wpłaciłam jeszcze przed wydaniem nakazu zapłaty na rzecz wierzyciela?

Tak, doszło bowiem do bezpodstawnego wzbogacenia się byłego wierzyciela, Pani kosztem – na Pani niekorzyść. Jak najbardziej więc wezwać przedsądowo do zapłaty (wyjaśniając w wezwaniu sytuację i załączając kopie potwierdzenia wpłaty oraz pism od komornika) po czym, gdy były wierzyciel nie dokona zwrotu nienależnie otrzymanej kwoty, złożyć w sądzie pozew o zapłatę.

Dziękuje bardzo za odpowiedź. A czy mogę żądać zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego?

Spłaciła Pani jedynie należność podstawową, nie spłaciła Pani kosztów procesu i zapewne odsetek za zwłokę jeżeli były też żądane w pozwie a zatem wszczęcie postępowania egzekucyjnego było zasadne o ile roszczenia z tych odsetek nie uległy przedawnieniu: https://www.przedawnienie.com.pl/dlug-z-tytulu-prywatnej-pozyczki-urosl-trzykrotnie-co-robic/ jednak z treści pytania nie wynika aby miało to miejsce i że nie minął termin do odwołania się w tym zakresie (informuję na wszelki wypadek).

2 thoughts on “Dług spłacony dwukrotnie

  • hipo

    Spóźniam się ze spłatą pożyczki zaciągniętej u znajomego. W umowie pożyczki wpisane są odsetki maksymalne. W umowie pożyczki nic jednak nie napisaliśmy o ewentualnych odsetkach za zwłokę. Pożyczkodawca straszy mnie teraz że odsetki maksymalne dalej są naliczane po terminie zwrotu pożyczki? Czy to prawda czy tylko ustawowe?

    • szefo Post author

      Niestety (dla Pana) pożyczkodawca ma rację. Odsetki umowne maksymalne ustalone w umowie pożyczki które są należne za okres na jaki została udzielona pożyczka, stają się też odsetkami za zwłokę w spłacie pożyczki. Jeżeli w dalszym ciągu nie będzie Pan spłacał pożyczki i pożyczkodawca wniesie pozew o zapłatę, to na jego wniosek sąd wyda nakaz zapłaty w którym będą zasądzone odsetki maksymalne od dnia udzielenia pożyczki aż do dnia zapłaty.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.